• Trang Kim Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư, Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Hóa học
  • Điện thoại:
   0919054710
  • Email:
   danhtk@haugiang.edu.vn
 • Lưu Văn Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên, Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Toán
  • Điện thoại:
   0989755475
  • Email:
   laplv.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Quang Nhơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Quản lý
  • Điện thoại:
   0908414477
  • Email:
   nhonnq.c3vithanh@haugiang.edu.vn
 • Hồ Thu Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Quản lý
  • Điện thoại:
   0918972242
  • Email:
   sonht@haugiang.edu.vn
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội