• Trang Kim Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư, Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Hóa học
  • Điện thoại:
   0919054710
  • Email:
   danhtk@haugiang.edu.vn
 • Trần Thị Hoàng Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths Anh Văn
  • Điện thoại:
   0918707676
  • Email:
   hdttsusu@gmail.com
 • Nguyễn Quang Nhơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Quản lý
  • Điện thoại:
   0908414477
  • Email:
   nhonnq.c3vithanh@haugiang.edu.vn
 • Lưu Văn Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên, Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Toán
  • Điện thoại:
   0989755475
  • Email:
   laplv.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Phạm Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PPDH BM Văn và Tiếng Việt
  • Điện thoại:
   0978587788
  • Email:
   lien17.09.1982@gmail.com
 • Phạm Thành Mận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư (đã nghỉ hưu từ 31/01/2020)
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Quản lý
  • Điện thoại:
   0939152399
  • Email:
   manpt@haugiang.edu.vn
 • Lê Xuân Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0907706895
  • Email:
   lxloi31@gmail.com
 • Hồ Minh Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Toán
  • Điện thoại:
   0939939770
  • Email:
   nhathm.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội