üKhởi tạo môi trường làm việc với Visual Basic trong PowerpointüTrình bày được các bước cơ bản làm việc trong môi trường Visual Basic.